Sunday 21 October 2018 \

 

Shaykh Said Afandi visit to Inkho

Shaykh Said Afandi al-Chirkawi visits his first Ustaz Shaykh Abdul Hamid Afandi grave in village Inkho

 

Social Networks